SRQ Biobank

SRQ Biobank samlar in blodprover från personer som finns registrerade, eller inkluderas, i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) för att leta efter nya biomarkörer som kan hjälpa oss att förutsäga uppkomst, förlopp, och behandlingssvar vid ledgångsreumatism. Målet är att förbättra behandlingen av ledgångsreumatism, på sikt också att kunna förebygga uppkomst av sjukdomen.

Vi vet att både arv och miljö påverkar risken att utveckla ledgångsreumatism. Sannolikt spelar dessa faktorer en viktig roll också för sjukdomsförloppet och för hur effektiva olika behandlingar är. Vi tror därför att behandling och omhändertagandet av patienter med ledgångsreumatism kan förbättras genom ett mer individbaserat synsätt, där genetiska och andra blodmarkörer hos den enskilda patienten kan bidra till valet av vilken behandling som bör ges, liksom vilka behandlingar som bör undvikas i syfte att minska risken för biverkningar.

Patienter som samtycker till att delta lämnar vid tillfälle fyra provrör blod (totalt ca 32 ml blod). Proven kan tas i samband med ett besök på reumatologmottagning. Blodproverna skickas sedan till långtidsförvaring i en biobank. Blodproverna kommer bland annat att användas för att extrahera DNA och studera genetiska faktorer bakom ledgångsreumatism samt för att försöka hitta andra riskfaktorer (eller skyddande faktorer) som därefter kan ställas i relation till sjukdoms aktivitet och förlopp samt anti-reumatiska behandling såsom dokumenterad i SRQ och i andra datakällor. De laboratorier som utför analyser på proven kommer inte att känna till provgivarens identitet och dessa prov förstörs eller skickas tillbaka när de har använts.

Syftet med forskningsprojektet är att hitta markörer som kan användas för att skräddarsy behandling av ledgångsreumatism. Om vi finner sådana markörer, och om dessa blir del av framtida behandlingsriktlinjer för ledgångsreumatism, så kan information om dessa markörer överföras från forskningsdatabasen till kvalitetsregistret SRQ så att denna information blir tillgänglig för behandlande reumatolog.